/ 1 نظر / 5 بازدید
یک مرد یک زندگی

و چقــــــدر دیر می فهمیم که زندگــــــی همین روزهاییست که منتظــــر گذشتنش هســتیم. پیش من هم بیاین حوشحال میشم.